K O S T E L O O Z E
R I J W I E L B E L A S T I N G P L A A T J E S

—————–
30 Juni 1933
—————–

Tengevolge van verschillende verzoeken te dier zake, zal de afgifte van kostelooze rijwielplaatjes voortaan als volgt zijn geregeld.
De aanvraag om een kosteloos rijwielplaatje kan geschieden: óf ten kantore van den ontvanger der accijnzen, waaronder de belanghebbende woont; in dit geval dient de belanghebbende zich persoonlijk ten kantore te vervoegen; óf bij den dienstgeleider van den post, waaronder hij woont, mits die post is gevestigd in een plaats, die geen standplaats is van den ontvanger der accijnzen; in ieder geval kan de belanghebbende, al dan niet in persoon, het benoodigde formulier   bij   den  dienstgeleider  aanvragen  en  het  na  invulling  en  ondertekeening,  thans  i n   p e r s o o n,  bij den dienstgeleider inleveren. Evenals in vorige jaren, zullen de ontvangers gedurende een tijdvak van drie weken, ingaande omstreeks half Juli, des avonds en c.q. des Zaterdagsmiddags eenige extra zittingen houden voor het inleveren van de aangiften en het afhalen van de rijwielplaatjes. Bij de hierboven bedoelde dienstgeleiders zal eveneens op voor belanghebbenden gunstige tijdstippen gelegenheid bestaan, het benoodigde formulier aan te vragen en in te leveren en de plaatjes in ontvangst te nemen. Gelijk bekend is, kan de aanvrager het rijwielplaatje door een ander persoon doen afhalen, mits tegen overlegging van de aan aanvrager toegezonden kaart. Van een afwijzende beschikking op een ingediend verzoek geeft de ontvanger schriftelijk kennis aan den belanghebbende.

KOSTELOOZE   RIJWIELMERKEN   GEMEENTE   SLOCHTEREN .

De Rijksontvanger der gemeente Slochteren maakt aan belanghebbende bekend, dat op de hierna volgende tijdstippen en plaatsen gelegenheid bestaat voor het aanvragen van een kosteloos Rijwielbelastingmerk.
1e  Ten zijne kantore te Slochteren op de Maandagen 17, 24 en 31 Juli en de Donderdagen 20, 27 Juli en 3 Augustus, telkens van 7 – 9 uur ’s avonds.
2e  Ten huize van de assistent dienstgeleider Leber te Harkstede op de Maandagen 17, 24 en 31 Juli en de Woensdagen 19 en 26 Juli en 2 en 9 Augustus, telkens van 7 – 9 uur ’s avonds.